Home » Regulamin Uczestnictwa

Regulamin Uczestnictwa

 I. SŁOWNICZEK
  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
   1. Konferencja oznacza wydarzenie pod tytułem „Schorzenia stóp: stare mity – nowe rozwiązania” organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. w Warszawie;
   2. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową o której mowa a art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
   3. Organizator oznacza Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka, ul. Michałowicza 18, 94-306 Łódź, NIP7272739303; e-mail: konferencja@centrumpodologiczne.pl;
   4. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 431 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   5. Regulamin oznacza niniejszy dokument;
   6. Uczestnik oznacza:

a) z zastrzeżeniem pkt III ust. 8 Regulaminu, osobę, która (1) zawarła umowę o uczestnictwo w Konferencji zgodnie z Regulaminem oraz (2) uiściła opłatę za uczestnictwo w Konferencji; oraz

b) osobę zaproszoną przez Organizatora.

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Konferencja jest wydarzeniem branżowym adresowanym do podologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, ortopedów, techników ortopedycznych, lekarzy medycyny sportowej, pediatrów, geriatrów, neurologów oraz do wszystkich, którzy są świadomi, jak ważną rolę dla całego ciała odgrywa dobra kondycja stóp.
   2. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Warszawie.
   3. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem konferencja-stopy.pl.
   4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
   5. Program Konferencji znajduje się na stronie konferencja-stopy.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia programu Konferencji zgodnie z niniejszym Regulaminem lub celem uatrakcyjnienia Konferencji dla Uczestników.
   6. Zastrzega się, że Konsumenta nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (art. 3851 do 3853) lub naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
III. REGULAMIN INTERNETOWEJ REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ
   1. Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc.
   2. Rejestracja trwa od 27.03.2018 do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 29 maja 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wskazanych terminów.
   3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

a) zawarcie umowy o uczestnictwo w Konferencji zgodne z ust. 5 poniżej; oraz

b) uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

   1. Formularz rejestracyjny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
   2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z akceptacją Regulaminu poczytuje się za wiążącą ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w Konferencji (zgłoszenie rejestracyjne). W odpowiedzi na ww. czynności osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny i zaakcentowała Regulamin (dalej również: „Zamawiający”) otrzyma wiadomość przesłaną na podany przez Zamawiającego adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i przyjęciem przez Organizatora oferty składanej przez Zamawiającego (potwierdzenie zgłoszenia) bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia (np. w przypadku wyczerpania puli miejsc na Konferencję). Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego ww. wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie, umowa o uczestnictwo w Konferencji uważana jest za zawartą.
   3. O dostępności miejsc decyduje data wpłynięcia opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora – tj. uznanie rachunku bankowego Organizatora wskazaną kwotą.
   4. Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu rejestracyjnym.
   5. Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe jest poprzez przesłanie nie później niż 29 maja 2018 r. na adres e-mail konferencja@centrumpodologiczne.pl:

a) skanu pisemnego oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa ze wskazaniem osoby, na rzecz której zrzeka się uczestnictwa; oraz

b) skanu oświadczenia o akceptacji Regulaminu przez osobę, na rzecz której Zamawiający zrzeka się uczestnictwa w Konferencji oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

 
IV. PŁATNOŚCI
   1. Ceny za udział w Konferencji są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez Zamawiającego zgodnie z pkt III. ust. 5 powyżej.
   2. Termin uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji wynosi 120 godzin od momentu zawarcia umowy o uczestnictwo zgodnie z pkt III. ust. 5 powyżej. Po upływie powyższego terminu, Organizator skontaktuje się z Zamawiającym celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym terminie kolejnych 48 godzin. Płatności powinny zostać uregulowane nie później niż 29 maja 2018 r. Nieuiszczenie płatności, w terminie jest warunkiem rozwiązującym umowę o uczestnictwo w Konferencji.
   3. Jeżeli Uczestnik chce otrzymać fakturę, powinien wskazać to w formularzu rejestracyjnym oraz wprowadzić do niego wszystkie dane wymagane do wystawienia faktury. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych wprowadzonych do formularza, na podstawie których zostanie wystawiona faktura.
   4. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.
   5. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Konferencji.
   6. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Konferencji i uiszczenie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora upoważnia Uczestnika do:

a) udziału w Konferencji;

b) skorzystania z cateringu w trakcie Konferencji – przerwy kawowej oraz lunchu.

   1. Wysokość opłat rejestracyjnych za uczestnictwo w Konferencji jest wskazana przez Organizatora.
   2. Zastosowanie zniżki dla studentów studiów licencjackich lub magisterskich oraz dla uczniów szkół policealnych kształcących się na techników ortopedów jest uzależnione od uprzedniego przesłania skanu aktualnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej na adres konferencja@centrumpodologiczne.pl.
   3. Zaproszeni prelegenci oraz goście Organizatora zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej.
   4. Za moment dokonania zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora.
   5. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną na adres konferencja@centrumpodologiczne.pl potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 24 godzin od momentu dokonania opłaty.
 
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UCZESTNICTWO
   1. Każdy Zamawiający może odstąpić od umowy o uczestnictwo w Konferencji. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanie na adres e-mail Organizatora – konferencja@centrumpodologiczne.pl. Za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu.
   2. Niezapłacenie ceny za uczestnictwo w Konferencji zgodnie z pkt IV powyżej jest warunkiem rozwiązującym umowę o uczestnictwo w Konferencji.
   3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Konferencji do dnia 11.04.2018 r. lub w tym dniu, Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Konferencji po 11.04.2018 r., ale przed 11.05.2018 r., Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 50% wpłaconej opłaty za Konferencje na rachunek bankowy podany przy dokonywaniu płatności. Zwrot nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w dniu 11.05.2018 r. lub później, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
   4. Brak udziału Uczestnika w Konferencji poczytuje się za złożenie oświadczenia o odstąpieniu po dacie 11.05.2018 r. co uprawnia Organizatora do zatrzymania całości kwoty wpłaconej przez Uczestnika.
   5. W stosunku do Zamawiającego będącego Konsumentem, w odniesieniu do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji zastosowanie znajdują postanowienia pkt VI Regulaminu.
 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UCZESTNICTWO PRZEZ KONSUMENTA
   1. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy o uczestnictwo przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.
   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności w formie pisemnej bądź poprzez przesłanie go w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencja@centrumpodologiczne.pl.
   4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o uczestnictwo może zostać złożone zgodnie ze wskazanym wzorem:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   • Adresat [Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka, ul. Michałowicza 18, 94-306 Łódź; konferencja@centrumpodologiczne.pl]
   • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
   • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   • Adres konsumenta(-ów)
   • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

   1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy usługa będąca przedmiotem umowy została przez Organizatora wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
   2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy przed całkowitym spełnieniem świadczenia zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 
VII. REKLAMACJE
   1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
   2. Reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania względem Konsumenta.
   3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
   4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.
   5. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 
VIII. DANE OSOBOWE
   1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane osobowe Zamawiających i Uczestników zgodnie z prawem.
   2. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług, marketingu produktów i usług własnych Organizatora, w celu wykonania zawartej z Zamawiającym/Uczestnikiem umowy, dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Organizatora, a także (w zależności od wyrażonej zgody) przesyłania informacji handlowych Organizatora drogą elektroniczną.
   3. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem: konferencja@centrumpodologiczne.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji, przedstawienia oferty Organizatora lub/oraz otrzymania informacji handlowych.
   4. Organizator na podstawie przepisów prawa może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
   5. Administrator ma prawo powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i z ich poszanowaniem.
 
IX. REGULAMIN KONFERENCJI
   1. Każdy z Uczestników Konferencji jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie Konferencji i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia. Wskazany termin nie dotyczy Konsumenta.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu, w którym odbywa się Konferencja w trakcie i po zakończonej konferencji.
   3. Każdy z Uczestników zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
   4. Na teren Konferencji zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o broni i amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
   5. Na teren Konferencji nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub posiadające przedmioty określone w punkcie 4 powyżej.
   6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają przebieg lub porządek Konferencji, lub porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę.
   7. Wykluczenie Uczestnika z udziału w Konferencji nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
   8. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i video. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody Uczestnika na wykorzystywanie jego/jej wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
   9. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywać się będzie Konferencja oraz stosować się w tym zakresie do poleceń Organizatora.
 
X. ZMIANY REGULAMINU, PROGRAMU KONFERENCJI
   1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych lub uchylenie, lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie usług przez Organizatora;

b) konieczność dostosowania działalności Organizatorado nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

– decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatoraorganu administracji publicznej; lub

– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatorawpływające na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o uczestnictwo w Konferencji;

c) dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług.

   1. Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie konferencja-stopy.pl oraz – w przypadku Konsumentów – przesyłane na podany przez Konsumenta adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od publikacji na ww. stronie internetowej.
   2. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie do umów zawartych po ich dokonaniu i wejściu w życie zmian Regulaminu.
   3. W razie niemożności poprowadzenia prelekcji z przyczyn niezależnych od wykładowcy prowadzącego, w szczególności choroba i inne zdarzenia losowe, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Konferencji.
   4. W razie niewystarczającej ilości zgłoszeń Organizator na dwa tygodnie przed terminem Konferencji zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji. Wpłacone przez Uczestników kwoty są im w takiej sytuacji zwracane w całości.
   5. Organizator, gdy zaistnieje spowodowane siłą wyższą zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca odbywania się Konferencji lub odwołanie Konferencji. Siła wyższa oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron umowy lub zdarzenie, którego strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie umowy lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.
   6. Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 1-6 powyżej nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń Uczestników wobec Organizatora.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Zamawiającego/Uczestnika, błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości co do zgłoszeń, oświadczeń i zawiadomień dotyczących Konferencji.
   3. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi oraz obejmuje szkody wywołane wyłącznie z winy umyślnej Organizatora.
   4. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.03.2018.